Archive plan search

 • StAAG Archive im Kanton Aargau (Keine Angabe)
  • CH-000051-7 Staatsarchiv Aargau (Keine Angabe)
   • Archive der Rechtsvorgänger (1027-1876)
   • Helvetische Archive 1798-1803 (1798-1803)
   • Archive des Kantons Aargau (1803-)
   • Archive privater Herkunft (1700-)
    • Personen und Familien
     • Namen A
     • Namen B
      • NL.A-0007 Ballmer, Karl (1891-1958) (1911-1958)
      • NL.A-0006 Balmer, Joseph (1828-1918) (1817-1889)
      • NL.A-0008 Balthasar, Franz Urs (1689-1763) (1744-1745)
      • NL.A-0010 Baur, Johann Baptist (1783-1851) (1848-1850)
      • NL.A-0011 Belliger, Kaspar (1790-1845) (1834)
      • AG 56 Bircher, Silvio (1945- ) (1971-2015)
      • NL.A-0012 Boesch, Gottfried (1915-1983) (1950-1983)
      • NL.A-0015 Boner, Georg (1908-1991) (1908-1991)
      • NL.A-0016 Bosch, Reinhold (1887-1973) (1910-1973)
      • NL.A-0017 Brentano, Johann Nepomuk (1775-1839) (1835)
      • NL.A-0019 Bronner, Franz Xaver (1758-1850) (1805-1902)
      • NL.A-0020 Bronner, Marianna (1901-1972) (1939-1946)
      • NL.A-0090 Bruggisser, Traugott (1869-1943) (1812-1895)
      • NL.A-0021 Büchli, Arnold (1885-1970) (1912-1965)
      • NL.A-0022 Bullinger, Heinrich (1504-1575) (1573-1621)
     • Namen D
     • Namen E
     • Namen F
     • Namen G
     • Namen H
     • Namen K
     • Namen L
     • Namen M
     • Namen N
     • Namen P
     • Namen R
     • Namen S
     • Namen T
     • Namen U
     • Namen V
     • Namen W
     • Namen Z
    • Vereinigungen
    • Stiftungen
    • Firmen
    • Verschiedene
   • Sammlungen
   • Gemeinden
   • Kirchliche Körperschaften
  • Bestände anderer Archive (Keine Angabe)


Home|Login|de en fr it
Online queries in archival fonds